برچسب: زنان هنرمند

  • مروری برکارنامه زنان هنرمند

    مروری برکارنامه زنان هنرمند

    تحریریه دیگری به مناسبت شروع سال نو شمسی تلاش کرده است مروری کوتاه به جوایز کسب شده و مسائل زنان هنرمند ایرانی در بخش سینمای کوتاه، سینمای داستانی، مستند،تاتر و تجسمی بیاندازد، این گزارش بی شک نشان دهنده تمامی موفقیت های زنان هنرمند ایرانی و همه محدودیت های آنان را نیز دربر نمی گیرد.

  • گزارش نشست فمینیسم در آثار هنرمندان زن ایرانی

    گزارش نشست فمینیسم در آثار هنرمندان زن ایرانی

    فروهر در این اثر تلاش می‌کند ساختار قدرت را به چالش بکشد زیرا عقاید ایدئولوژیک ساختار قدرت را بازتولید می‌کند. نابرابری جنسیتی ریشه در عقاید ایدئولوژیک دارد بنابراین این اثر از نظر من فمینیستی است.