View Post

برای صلح پایدار به جای وابستگی قومی، باید آدرس های مشخص زنانه مقابل طالبان گذاشت

در ماههای نخست حکومت آقای ربانی یعنی بعد از پیروزی مجاهدین از سوی حکومت اعلان شد تا زنان در مجامع عمومی پوشیده ظاهر شوند از آنان خواسته شد تا در خانه بمانند و در بیرون لباسی که باب حکومت اسلامی است بپوشند. پوشیدن برقع به صورت اجباری نبود اما رواج داده شد یعنی مثل دوران طالبان اجبار قانونی نداشت اما پوشیدن شال، چادر روسری و شلوار اجباری شد.

View Post

اخبار را دنبال نمی کنم تا مانع فیلم سازیم نشود

در شروع برای من و آنها بسیار سخت بود، آنها با من و گروه ما خیلی بیگانه بودند و تعدادی از آنها حضور یک زن در کنار مردان را نمی پذیرفتند. در گوشه ی از فیلم نیز این موضوع دیده می شود. اما با گذشت زمان و آشنایی بیشتر با شخصیت های اصلی فیلم بخصوص قوماندان آن قرارگاه کار فیلمبرداری برای ما ساده تر شد، با این وجود هر لحظه مشکلات و تهدید های امنیتی وجود داشت و ساخت این مستند از دشوارترین کارهایم تا به حال بوده است.