View Post

در گفتگو با معلمی قراردادی؛آزمون اصلح توهین به معلمان است

به نظر من یا مایی که اعتراض می‌کنیم تناسبی وجود ندارد. اگر می‌گویند سواد معلمان باید بیشتر باشد خب چرا آموزش ضمن خدمت نمی‌گذارند اصلاً پول هم بابت این آموزش بگیرند اما اینکه آزمونی نامناسب برگزار کنند برای بیرون کردن ما ظلم است. من از پیش‌دبستانی شروع کردم تا الان که پایه سوم درس می‌دهم همه مدیرهایی که با آن‌ها کارکردم از من راضی هستند تمام اولیا همچنین و رابطه خوبی هم با بچه‌ها دارم

View Post

زنان مربی ورزش از روزهای کرونایی می‌گویند

آماری از تعداد مربیان ورزشی زن در باشگاه‌های ورزشی وجود ندارد اما براساس گفته رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هم اکنون ۱۲ هزار باشگاه سازمان یافته و مجوزدار و نزدیک به سه هزار باشگاه غیرسازمان‌یافته بدنسازی و پرورش اندام در کشور فعالیت می کنند. بنابراین می‌شود حدس زد تعداد مربیان زن در سراسر ایران کم نیست چنانچه براساس یک پژوهش در شهر اراک در سال ۹۶ تنها۹۵ مربی زن در این شهر مشغول به کاربوده‌اند. در ویژه‌نامه زنان و بحران تلاش داریم به بررسی ابعاد بیماری کرونا بر زندگی زنان بپردازیم. از این رو با دو زن مربی گفتگوکردیم

View Post

کرونا و مسائل زنان و مردان

دوستان و همراهان عزیز سایت دیگری، این پرسشنامه توسط تحریریه دیگری برای درک تغییرات زندگی زنان و مردان ایرانی و مسائلی که با آن در زمان شیوع ویروس کرونا مواجه هستند ، طراحی شده است. درصورت تمایل می توانید ما را با پرکردن آن یاری رسانید. نتایج آن در این سایت منتشر خواهد ش

View Post

روزهای هولناک زنان کارگر

علاوه بـر اشـتغال بـه کار پاره وقـت،عـده ای از زنـان شـاغل مجبــور بــه تــرک کار یــا تعویــض شــغل خــود شــده اند. از مجمـوع زنانـی کـه در پنـج سـال منتهـی بـه ۹۴شـغل خــود را تــرک کرده انــد، حــدود ۴۲درصــد بــه دلیــل پاییــن بــودن دســتمزد و۱۵درصــد بــه علــت ناپایــداری وضعیــت شـغلی مجبـور بـه ایـن اقـدام شـده اند کـه بـه تفکیـک ۱۷ درصـد موقتـی بـودن کار، ۹/۴درصـد تعطیلـی دائمـی محـل کار، ۳/۰درصـد فصلـی بـودن کار، و ۹/۲۱ درصد اخـراج یـا تعدیــل نیــروی کار را دلیــل آن اعــلام کرده انــد. بنابرایــن زنــان، در نتیجــە شــرایط تحول یابنــدە اقتصــادی و سیاسـت های اجتماعـی دولـت، عـلاوه بـر خـروج از بـازار کار، جابه جایـی در میـان بخش هـای اقتصـادی و اجبـار بـه تـرک یـا تفویـض شـغل، به سـوی کارهایـی سـوق داده شـده اند که در شـرایط بد اقتصادی بیشـترین ریـزش و ناپایـداری را تجربه می کننـد، ماننـد کارهـای پاره وقـت، قـراردادی یـا موقـت.

View Post

مسائل زنان خانه دار، پرستار، کارگرو معلم در مواجه با کرونا

به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سال ۹۲ آمار ۱ به ۷ پرستار مرد به زن در کشور فاجعه است. از دیگر سو با توجه به فرهنگ حاکم در ایران که از تریبون های رسمی هم تبلیغ می شود مهمترین شغل زن مادری است و زنان پرستاری که به دلیل کمبود نیرو گاه یک ماه فرزندان خود را نمی ببیند با فشار روانی و عذاب وجدان و احساس گناهی مواجه می شوند.دوری از خانواده و نگرانی های ناشی از احتمال سرایت بیماری از خود به دیگر اعضا خانواده را نیز به این لیست اضافه کنید. شیفتهای طولانی، خستگی مفرط ناشی از پوشیدن لباسهای سنگین و پر فشار برای ساعات طولانی، دوری از نزدیکان و …با این همه کمترین مطالبه بر حق آنها که افزایش حقوق بود که هنوز محقق نشده است.

View Post

بیم و امید زنان از روند صلح در افغانستان

بیش از چهار دهه خشونت در افغانستان، بیشترین آسیب را به فعالیت و حضور سیاسی-اجتماعی زنان وارد کرده است. بنا براین با هر تحول کلان سیاسی در کشور آن‌چه که از ذهن اکثر زنان امروزی می گذرد، امیدواری کمتربه آینده، و نگرانی از بدتر شدن وضعیت است.

View Post

نگاهی به اعتراضات و حضور زنان در خیابان بعد از انقلاب

جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته جز در زمینه آموزش و کاهش باروری وبهبود وضعیت بهداشت زنان که البته از زمان احمدی نژاد تاکنون، ان هم دستخوش تغییرات گسترده ای شد و به سمت سهمیه بندی هرچه بیشتر اموزش عالی، پولی سازی آموزش حتی در مقطع تحصیلات اولیه، تغییر سیاست های جمعیتی و کالاسازی بهداشت رفت، گامی برای بهبود وضعیت زنان برنداشته است.

View Post

نگاهی به بخشی از مشکلات و اعتراضات پرستاران

اعتراضات پرستاران طی سال های ۹۳ تاکنون عموما حول دو محور عمده یکی طرح تحول سلامت و دیگری طرح قاصدک و به عقب افتادن کارانه، کمبود نیروی انسانی، سختی کار ، شکاف طبقاتی پزشکان و پرستاران وپایین بودن دستمزد آنان شکل گرفته است. در زیر این دو طرح توضیح داده شده است و در ادامه اعتراضات پرستاران طی سالهای اخیر ذکر شده است.

View Post

گرانی بنزین و وضعیت زنان؛ یک گزارش مختصر

به گفته محمدعلی صحرائیان در نشست خبری روز جهانی ام اس سالانه ۵ هزار نفر به ام اس مبتلا می شوند وزنان ۴ برابر مردان به این بیماری مبتلا می شوند. بیشترین میزان شیوع ام‌اس در تهران است و بعد از آن به ترتیب اصفهان، شیراز و البرز در رتبه‌های بعدی شیوع ام‌اس قرار دارند. هشت قلم از داروهای آنان تحت پوشش بیمه است اما این بیماران به توانبخشی و فیزیوتراپی نیز نیاز دارند که هزینه های خاص خودش را دارد. در سال ۹۵ ماهانه دومیلیون تومان هزینه کنترل این بیماری بوده است که مشخص است در سال جاری این مقدار سربه فلک کشیده است

View Post

زنان راننده درگیر کلیشه های جنسیتی،دست زنان از بیمه باغداری کوتاه

جهانگیری به برخورد مردم با راننده‌ی زن پرداخت و گفت: معمولاً از طرف خانم‌ها خیلی تشویق می‌شوم. همه‌ی مسافرهای خانم به من می‌گویند پرچم خانم‌ها را بردی بالا با این وسیله‌ی سنگین. اتوبوس ۱۶ متر هست. موقع دور زدن خیلی سخت است. اصلاً جابه‌جا کردنش سخت است. اما متأسفانه برخی از آقایان نسبت به رانندگان زن کم‌لطفی می‌کنند