با هیئت تحریریه دیگری می توانید از طریق ایمیل به نشانی digariii97@gmail.com در ارتباط باشید. هیئت تحریریه دیگری پذیرای پیشنهادها و مطالب شماست.

راه های دیگری ارتباطی

https://www.facebook.com/pg/DIGHARII