برچسب: همسرکشی

  • همسرکشی و ریشه های نابرابر قانون

    همسرکشی و ریشه های نابرابر قانون

    چقدر از ما به این مساله فکر کرده ایم که امتیاز هایی که جامعه و قانون مردسالار به مردان می دهد زمینه ساز قاتل شدن آنها می شود؟ قانونی که چندهمسری را مجاز می داند تا چه اندازه در این قتل و قتلهایی از این دست که کم هم نیستند به گواه صفحات حوادث روزنامه…