برچسب: هاله صفرزاده

  • معرفی و بررسی کتابی نامتعارف از نویسنده و محققی نامتعارف

    معرفی و بررسی کتابی نامتعارف از نویسنده و محققی نامتعارف

    نویسنده دربخشی از کتاب که به ستم و نابرابری جنسیتی در قوانین و روابط قدرت زن ومرد در ایران پیش از انقلاب اشاره می‌کند، به این موضع بپردازد که چگونه این زنان به دنبال تغییرات و برابری در همه عرصه‌های اجتماعی بودند. زنان مبارز سیاسی (چریک و غیر چریک) علیه نظام طبقاتی و مستبد شاهنشاهی…