برچسب: ناباروری

  • زایمان و بارداری زنان مهاجر افغان در ایران

    زایمان و بارداری زنان مهاجر افغان در ایران

    اگر زنی چه با خواسته ی خود و یا چه ناخواسته بچه دار نشود، همیشه از سوی زنان دیگر تحت فشار است و نگاه ها و ترحم دیگران باعث آزار او می شود. من چند سالی است که ازدواج کرده ام اما بچه دار نشده ام .خانواده همسرم بسیار مرا اذیت می کنند و نیش…