برچسب: فلسطین و اینترسکشنالیتی، زنان فلسطین، زنان و جنگ

  • فلسطین یک مسئله فمینیستی است

    فلسطین یک مسئله فمینیستی است

    برای فمنیست بودن، باید همانطور که زنان فلسطینی برای آزادی، عدالت و برابری مبارزه می‌کنند، به پاخواست. تا زمانی که زنان فلسطینی مجبور به زایمان در ایست‌های بازرسی هستند، یا دستبند زده به تخت‌های زندان، یا به دلیل حملات شدید هوایی اسراییل سقط جنین کرده اند، شاهد نابودشدن خانه‌هایشان هستند، یا از ادامه تحصیل در…