برچسب: صنعت گردشگری

  • تاثیرکرونا بر زنان شاغل در صنعت گردشگری

    تاثیرکرونا بر زنان شاغل در صنعت گردشگری

    از طرفی برای دادن این وام دولت ضامن دست چک دار می خواهد که ضامن باید مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان در وجه بانک معرفی شده، سپرده بگذارد و راننده باید سه فقره چک هر کدام به مبلغ 3 میلیون و 500 هزار تومن ، بدون تاریخ به بانک بدهد. راننده ای که…