برچسب: زنان کارگر، کار پاره وقت، استثمار، بیگاری، ناامنی شغلی

  • روزهای هولناک زنان کارگر

    روزهای هولناک زنان کارگر

    علاوه بـر اشـتغال بـه کار پاره وقـت،عـده ای از زنـان شـاغل مجبــور بــه تــرک کار یــا تعویــض شــغل خــود شــده اند. از مجمـوع زنانـی کـه در پنـج سـال منتهـی بـه ۹۴شـغل خــود را تــرک کرده انــد، حــدود 42درصــد بــه دلیــل پاییــن بــودن دســتمزد و15درصــد بــه علــت ناپایــداری وضعیــت شـغلی مجبـور بـه ایـن اقـدام شـده اند کـه بـه تفکیـک ۱۷ درصـد موقتـی بـودن کار، ۹/۴درصـد تعطیلـی دائمـی محـل کار، 3/0درصـد فصلـی بـودن کار، و 9/21 درصد اخـراج یـا تعدیــل نیــروی کار را دلیــل آن اعــلام کرده انــد. بنابرایــن زنــان، در نتیجــە شــرایط تحول یابنــدە اقتصــادی و سیاسـت های اجتماعـی دولـت، عـلاوه بـر خـروج از بـازار کار، جابه جایـی در میـان بخش هـای اقتصـادی و اجبـار بـه تـرک یـا تفویـض شـغل، به سـوی کارهایـی سـوق داده شـده اند که در شـرایط بد اقتصادی بیشـترین ریـزش و ناپایـداری را تجربه می کننـد، ماننـد کارهـای پاره وقـت، قـراردادی یـا موقـت.

This site is registered on wpml.org as a development site.