برچسب: زنان کارگر، کار پاره وقت، استثمار، بیگاری، ناامنی شغلی

  • روزهای هولناک زنان کارگر

    روزهای هولناک زنان کارگر

    علاوه بـر اشـتغال بـه کار پاره وقـت،عـده ای از زنـان شـاغل مجبــور بــه تــرک کار یــا تعویــض شــغل خــود شــده اند. از مجمـوع زنانـی کـه در پنـج سـال منتهـی بـه ۹۴شـغل خــود را تــرک کرده انــد، حــدود 42درصــد بــه دلیــل پاییــن بــودن دســتمزد و15درصــد بــه علــت ناپایــداری وضعیــت شـغلی مجبـور بـه ایـن اقـدام شـده اند…

This site is registered on wpml.org as a development site.