برچسب: زنان و بحران، کرونا، خشونت علیه زنان

  • کرونا در افغانستان: فساد دولت و خشونت علیه زنان

    کرونا در افغانستان: فساد دولت و خشونت علیه زنان

    در زمان جنگ با شوروی حضور زنان در احزاب سیاسی خوب بود؛ در آن زمان وزیر زن داشتیم و حضور زنان در سطوح رهبری هم خوب بود. زنان تحصیلکرده در آن زمان زیاد بودند و در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و هنری مشارکت داشتند. در زمان جنگ‌های تنظیمی نیز باز اوضاع بهتر از زمان طالبان بود…