برچسب: زنان و امنیت

  • نگاهی به پایان نامه ها، آزارجنسی در محیط کار

    نگاهی به پایان نامه ها، آزارجنسی در محیط کار

    نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است آزارجنسی در سازمان می‌تواند تأثیراتی از جمله احتمال افزایش ترک شغل، استرس شغلی و افسردگی داشته باشد و میزان عزت نفس، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رضایت از زندگی را در زنان شغل احتمالاً کاهش دهد.