برچسب: دیکتاتوری

  • بدن زنانه عرصه تسلیم یا مبارزه؟

    بدن زنانه عرصه تسلیم یا مبارزه؟

    بدن بی تردید در دنیای معاصر مهم است و زنان در جامعه ایران با پارادوکس های زیادی دست به گریبانند و بدن انها محفل سیاست گذاری های مختلف است که گاه با همراهی زنان مواجه شده است و نتیجه اش چیزی جز از خودبیگانگی آنان نیست. سیاست گذاری هایی که بدن های ما را رام…