برچسب: خشونت علیه زنانف خشونت خانوادگی

  • افزایش خشونت در افغانستان رهاورد فقر و نبود آموزش

    افزایش خشونت در افغانستان رهاورد فقر و نبود آموزش

    همچنین بر اساس کمیسیون مستقل حقوق بشر بیشترین خشونت توسط همسر بر زن (61 درصد) اعمال‌شده و محیط خانه ناامن‌ترین مکان برای زنان افغانستان است. در 153 مورد قربانی خشونت به خانه امن ارجاع داده‌شدهاست.361 مورد با میانجیگری حل‌شده است، 93 مورد از پیگیری شکایت انصراف داده‌اند، 194 مورد به پلیس مراجعه شده است که…