برچسب: خشونت در فضای مجازی

  • گزارش خشونت علیه زنان در سال ۹۸

    گزارش خشونت علیه زنان در سال ۹۸

    ه نظر می رسد هجم خشونت علیه زنان در سال 98 بیشتر شده و همچنین با اشکال خشن تری از قتل روبرو هستیم. جامعه ای که به شکل ساختاری سرکوب مردم به امری روزمره تبدیل شده است سبب خشن تر شدن افراد هم می شود. مردان خشونت را از جامعه به خانه منتقل می کنند.