برچسب: خشونت اقتصادی

  • خشونت علیه زنان توانیاب و ناشنوا

    خشونت علیه زنان توانیاب و ناشنوا

    در کانادا، زنان توانیاب که تفاوت های جسمی با سایر زنان دارند، دو تا سه برابر زنانی که بدون آن تفاوت ها و مسائل جسمی زندگی می گذرانند، خشونت را تجربه می کنند. مشابه جوامعی که با تبعیض و ستم روبرو هستند، زنان توانیاب و ناشنوا نیز در معرض خطر خشونت مبتنی بر جنسیت هستند.