برچسب: حق-بدن

  • ?مردان با حقوق باروری زنان چه ارتباطی دارند

    ?مردان با حقوق باروری زنان چه ارتباطی دارند

    ما آیا تنها ماندن زنان در مورد حقوق باروری خوب است؟ کنار گذاشتن تمام مردان از مباحث مربوط به حقوق جنسی و باروری خدمتی به زنان نمی کند. این محروم کردن مردان، بار پیشگیری از بارداری تنها بر دوش زنان می اندازد. این مساله مانع تلاش مردان برای حمایت از حقوق باروری زوج شان می…