برچسب: حقوق بشر

  • تبعیض در پیوندی ناگسستنی با خودکشی

    تبعیض در پیوندی ناگسستنی با خودکشی

    «تدرابرت ‌گر»، در نظریه محرومیت نسبی خود بر این باور است که چنانچه در راه دستیابی افراد به اهداف و خواسته‌هایشان مانعی ایجاد شود؛ آنان دچار محرومیت نسبی شده و نتیجه طبیعی و زیستی این وضع، آسیب رساندن به منبع محرومیت است. بدین‌ترتیب، محرومیت نسبی نتیجه تفاوت درک شده میان انتظارات ارزشی (خواسته‌ها) و توانایی‌های…