برچسب: تجربه زیسته

  • مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد یائسگی

    مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد یائسگی

    در ایران چند مطالعه از نوع پدیدارشناسی درمورد یائسگی انجام شده است.« بررسی دیدگاه زنان ایرانی در مورد پدیده یائسگی: یک مطالعه کیفی» یکی از این پژوهش هاست که معنای یائسگی در این پژوهش از خلال گفتگوها با زنان یائسه اجبار زندگی، رهایی، مرگ زنانگی و پلی به سوی معنویت استخراج شده است.