برچسب: تجاوز و سقط جنین

  • نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره تجاوز

    نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره تجاوز

    یافته‌ها نشان می‌دهد که ۳/۳۲ درصد قربانیان دارای اختلال روانی خفیف و ۵/۶۴ درصد دارای اختلال روانی متوسط و ۱/۱ درصد دارای اختلال روانی شدید هستند. همچنین بیشترین اختلالات روانی دیده‌شده در این افراد افسردگی و پرخاشگری بوده است.