برچسب: برابری جنسیتی در کردستات عراق، وضعیت زنان در کردستان عراق

  • برابری جنسیتی در عراق و کردستان عراق

    برابری جنسیتی در عراق و کردستان عراق

    بااین‌وجود، موقعیت قانونی زنان در‎ KRI ‎در دهه گذشته بیش از زنان در سایر مناطق عراق بهبودیافته است. گواه این مطلب تعداد بیشتری از ‏مواد قانونی اصلاح‌شده و جدید در راستای‎ CEDAW ‎است که برخی از مواد افتراقی قانون احوال شخصیه و قانون مجازات عراق را مورد توجه ‏قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال ، محدودیت‌هایی در قانون…