برچسب: بدن-زنان”

  • ?مردان با حقوق باروری زنان چه ارتباطی دارند

    ?مردان با حقوق باروری زنان چه ارتباطی دارند

    ما آیا تنها ماندن زنان در مورد حقوق باروری خوب است؟ کنار گذاشتن تمام مردان از مباحث مربوط به حقوق جنسی و باروری خدمتی به زنان نمی کند. این محروم کردن مردان، بار پیشگیری از بارداری تنها بر دوش زنان می اندازد. این مساله مانع تلاش مردان برای حمایت از حقوق باروری زوج شان می…

  • بدن زنانه عرصه تسلیم یا مبارزه؟

    بدن زنانه عرصه تسلیم یا مبارزه؟

    بدن بی تردید در دنیای معاصر مهم است و زنان در جامعه ایران با پارادوکس های زیادی دست به گریبانند و بدن انها محفل سیاست گذاری های مختلف است که گاه با همراهی زنان مواجه شده است و نتیجه اش چیزی جز از خودبیگانگی آنان نیست. سیاست گذاری هایی که بدن های ما را رام…