برچسب: افغانستان

  • مردم خواستار شفافیت خانه های امن در افغانستان اند

    مردم خواستار شفافیت خانه های امن در افغانستان اند

    پژوهشی که در سال 1395 ما انجام دادیم «مطالعه دیدگاه مردم در مورد فعالیت خانه های امن» بود. این پژوهش در سطح شهر کابل، بغلان، پروان و بامیان بصورت میدانی انجام شد، و نتایج آن نشان می داد که مردم نسبت به عدم شفافیت و سری بودن فعالیت آن ها شاکی هستند و خواستار شفاف…