برچسب: ازارجنسی

  • نگاهی به پایان نامه ها، آزارجنسی در محیط کار

    نگاهی به پایان نامه ها، آزارجنسی در محیط کار

    نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است آزارجنسی در سازمان می‌تواند تأثیراتی از جمله احتمال افزایش ترک شغل، استرس شغلی و افسردگی داشته باشد و میزان عزت نفس، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رضایت از زندگی را در زنان شغل احتمالاً کاهش دهد.

  • تجربه زیسته من از آزارجنسی در محیط های درمانی

    تجربه زیسته من از آزارجنسی در محیط های درمانی

    اعتراض نکردن در لحظه بخشی ناشی از رفتار شوکه بودن ار رفتار است و بخشی هم این که در موقعیت فرودستی اگر اعتراض کنید، نمی دانید چه رفتاری با شما خواهد شد. در موقعیت های برابر نیز ما زنان گاهی از اعتراض در لحظه می هراسیم.