View Post

نگاهی به پژوهش ها درباره زنان کرد

بیشتر پژوهش هایی که در ایران در مورد زنان کرد انجام شده مربوط به پایان نامه هاست و در این مجال تلاش شده منابع و پژوهش های موجود مرتبط با زنان کرد، به طور مختصر، در پنج گروه موضوعی، معرفی و بررسی شود